Papier archief

Het papieren archief omvat twee periodes. Het oudste deel betreft de periode 1579-1939, het nieuwe bestrijkt de periode daarna. Het oude archief is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gearchiveerd en beschreven. Aan het archiveren en beschrijven van het archief van na 1939 wordt nog gewerkt.
Het archief van 1579-1939 omvat 281 inventarisnummers en is geheel gedigitaliseerd. Het digitaliseren is in 2014 gestart en in september 2015 afgerond. Daarmee is waardevolle informatie die het archief in zich heeft veilig gesteld en voorbereid op het toegankelijk maken via internet. Het archief bevat vele documenten en veertig boeken, bestaande uit preken-, doop-, huwelijk-, begraafboeken en diverse andere registers. Daaruit zijn vijf documenten en het prekenboek van pastoor Franciscus Verburch op de website geplaatst. Met regelmaat worden daar documenten en boeken aan toegevoegd.
Afleesboek voor de zondagse misvieringen. 16 juni 1799 - 4 juli 1802

Inventarisnummer: 400004
Rondschrijven van de pastoor van Nieuw-Vossemeer (N-Br.), waarin hij bepaalde misgewaden aanbiedt aan die parochies die daaraan behoefte hebben. 1795.
Nieuw-Vossemeer werd in 1795 bezet door Franse troepen
Inventarisnummer 400003b
Kopie van een brief aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, waarin pastoor Franciscus Arnoldus Xaverius Gunst wordt beschuldigd van openlijke sympathieën voor de patriottische beweging. 1797.

Inventarisnummer 400003c-1a t/m 1d

Plakkaat voor de openbare verkoop van de inboedel van pastoor Jacobus de Jager, pastoor van ‘t Westland, in het sterfhuis (pastorije) te Poeldijk. 1778.Inventarisnummer 400003a-1
Kopie van een ‘Request aan de Groot Mogende de Heren van de Staten van Holland ende West-Vrieslandt’ van verschillende ‘welmeijnende’ priesters der Clerezei om maatregelen te nemen tegen de priester Joannes van Bijleveldt die door internuntius te Brussel werd benoemd tot ‘judex in partibus’. Als kerkelijk rechter kon hij met deze aanstelling die priesters vervolgen die op last van de Staten van Holland en West-Friesland geen vervolg gaven aan de evocatiebrieven. 1717.
De evocatiebrief was een dagvaarding om zich te melden c.q. verantwoording af te leggen bij de nuntiatuur in Keulen of Brussel.


Inventarisnummer 400002c-1a t/m 1f
Een apostolisch schrijven van apostolisch vicaris Theodorus de Cock ter bekendmaking van een speciaal voor de Nederlanden bestemde regeling betreffende deze jubileumaflaat, 1702.Inventarisnummer 400002a-2
Een gedrukte bul inhoudend een apostolisch schrijven betreffende een jubileumaflaat gegeven door Paus Clemens XI, 1701.


Inventarisnummer 400002a-1
De bul van paus Pius VI, waarin de veroordeling en de excommunnicatie van de bisschoppen Johannes Stiphout als bisschop van Haarlem (1745) en Johannes Jacobus van Rhijn als aartsbisschop van Utrecht (1797) ter gelegenheid van hun wijding in de Oud-Katholieke Kerk Nederland (Clerezei) was opgenomen.
De bul heeft betrekking op de zogenoemde Jansenistische woelingen in de Hollandse Missie, die in 1702 begonnen de verhoren en met de ontzetting uit zijn ambt van de apostolisch-vicaris in 1704 en de excommunicatie van Joannes Christiaen van Erckel, aartspriester van Holland en Seelandt, in 1711. Met de wijding van Cornelis Steenhoven door bisschop Dominique Varlet tot aartsbisschop van Utrecht leidde dit tot het Schisma van Utrecht, waaruit de Oud-Katholieke Kerk Nederland (Clerezei) is ontstaan. bijeengeroepen.
Inventarisnummer 400003-2a t/m 2e
Bul van de paus Benedictus XIV betreffende de veroordeling van de ‘Acte van Appèl’, waarmee Petrus Johannes Meindaerts, aartsbisschop van Utrecht van Oud-Katholieke Kerk Nederland (Clerezei) een algemeen concilie had De bul heeft betrekking op de zogenoemde Jansenistische woelingen in de Hollandse Missie, die in 1702 begonnen de verhoren en met de ontzetting uit zijn ambt van de apostolisch-vicaris in 1704 en de excommunicatie van Joannes Christiaen van Erckel, aartspriester van Holland en Seelandt, in 1711. Met de wijding van Cornelis Steenhoven door bisschop Dominique Varlet tot aartsbisschop van Utrecht leidde dit tot het Schisma van Utrecht, waaruit de Oud-Katholieke Kerk Nederland (Clerezei) is ontstaan. bijeengeroepen.


Inventarisnummer 400003-1

Akte van belening afgegeven aan Andries Corneliusz. Van Esch door de Staten van Holland en West-Vrieslandt voor een boomgaard groot 150 roeden. De boomgaard maakt deel uit van 3 morgen tuingrond gelegen tussen de Gantel en de GantelDijck (HeerenWeght) ten oosten van de voormalige kapel ‘Aen den Poeldijck’. In opdracht van Dirck Cornelisz. de Hoogh (schoonzoon van Jacob Cornelisz. Storm). Datum 30 juni 1710.
Dit oorspronkelijk leenroerige perceel grond was in oorsprong eigendom van het klooster ‘De Leeuwenbergh’ en werd met de Reformatie geconfisqueerd. Pastoor Verburch heeft dit stuk grond gekocht door middel van de stroman Andries van Esch (tuinman op het hof van Honselersdijk), waarop hij zijn beroemde tuin vestigde.Zie ook de akte van overdracht benoemd bij archiefnummer 149.

Inventarisnummer:400148-1a-1b

Een gedrukt affiche uit 1862 met daarin opgenomen een herderlijke brief van Gerardus Petrus Wilmer (†1877), bisschop van Haarlem, waarin hij de regels en dispensaties heeft vastgelegd ten aanzien van de onthouding van sommige spijzen op vasten- en onthoudingsdagen.

  

 

Inventarisnummer:400031-1

Bisschoppelijke benoemingsakte van de bisschop van Haarlem voor pastoor Vincentius Joannes Josephus Maria Leesberg tot de eerste deken van het nieuwe dekenaat Poeldijk. 1909.

  Inventarisnummer:400080-1

Akten, waarin Jacob Gromme en G. Achterbergh verklaren afstand te doen van hun eigendomsrechten op de huizen gelegen in Poeldijk ten oosten van de pastorie aldaar, hoewel deze bezittingen wel op hun naam getransporteerd zijn.1717 en 1721.
N.B. (Zie hiervoor ook inventarisnr. 400104)Inventarisnummer:400097a-1

Akte van overdracht opgemaakt door de erven van Jacob Cornelisz. Storm, waarin zij het eigendom van het pand ten oosten van de Heeren Weght en ten noorden van de Gantel Laen, ter plaatse bekend als de pastorije van Poeldijk en het huisje en erf ten westen van de Dyck Laen en ten noorden van de Heeren Weght, ook wel bekend als het ‘Houtte Huysie’ overdragen aan Gijsbertus Achterbergh.1717.
N.B. Na het overlijden van Jacob Cornelisz. Storm moest het eigendom van pastoor Verburch, dat hij in 1708 per testament had overgedragen aan de parochie, worden overgedragen aan een stroman die namens de parochie de eigendomsrechten beheerde.
Zie hiervoor ook de akte die genoemd wordt in inventarisnummer 400104
.
Inventarisnummer:400103-1

Akte opgemaakte door Gijsbertus Achterbergh waarin hij verklaart afstand te doen van de eigendomsrechten op onroerende goederen die gelegen zijn in de parochie van Poeldijk en die op zijn naam getransporteerd zijn.1721.
N.B. Deze akte houdt verband met de bezittingen die genoemd zijn bij de inventarisnummers. 400097a en 400103.Inventarisnummer:400104-1a en 1b

Prekenboek van Franciscus Verburch.
Het prekenboek bestaat uit handgeschreven in het Latijn opgestelde losse preekconcepten voor de preken door het jaar heen. (1645-1647) Het is opgedeeld in drie hoofdstukken met aantekeningen over het gebruik in de periode 1647-1707. Het is vermoedelijk geschreven in het jaar 1646 en gebonden in één band omstreeks 1674. Het is gerestaureerd en opnieuw gebonden in 1999 wegens inkt- en insectenvraat. In de marge bevinden zich de aantekening m.b.t. jaartal, plaats en verbijzonderingen. Het boek bestaat uit 518 pagina's (260 afbeeldingen)

Inventarisnummer:400001-0 t/m 260